Arbeidsområder

Styvehavn gjør kartlegging med multistråle ekkolodd, som gir heldekkende datasett med et stort antall målepunkter og god presisjon.

INSPEKSJON MED MULTISTRÅLE EKKOLODD
Inspeksjon med multistråle ekkolodd skiller seg fra sjøbunnskartlegging ved at det er større krav til oppløsning og presisjon. Målet er ikke nødvendigvis å finne dybder, men å definere store mengder punkter på strukturer og objekter for å se detaljer. System og sensorer med høyeste oppløsning og presisjon benyttes, og prosedyrene for datainnsamling og etterbehandling er optimalisert for formålet.

Produktet kan brukes direkte for å bestemme tiltak eller til å få en oversikt og et utgangspunkt for videre undersøkelser, f.eks. med vår egen undervannsdrone.

Ved en slik inspeksjon kan man avdekke:

 • Sår og skader i strukturer.
 • Uregelmessigheter som ikke kan ses av dykker eller videoinspeksjon på grunn av sikt, som for eksempel
 • stolper/pilarer som ikke står på linje, sig/forskyvning av en kaifront etc.
 • Erosjon, eller utgraving på grunn av propellstrøm fra båter.
 • Mangel på fuger mellom steinblokker eller blokker ute av posisjon.
 • Deformasjon eller hull i spunt.
Bilde2

HAVN OG FARLED

Vi kan kartlegge og tilby en detaljert oversikt over hele havneanlegg eller kun enkelte deler. Dataene kan brukes til blant annet sikre dybder, inspeksjon av infrastruktur og prosjektering i prosjekter. Vi har god erfaring med å støtte havneorganisasjoner med forvaltning av data og 3D-modeller. Produkter kan lages ved behov og data kan formidles til konsulenter og rådgivende ingeniører.

Bilde3

SJØKABEL- OG RØRTRASÉER

I en god 3D-modell kan vi planlegge en optimal trasé for å unngå skade på kabel eller rør, eller unngå ubehagelige overraskelser under legging/senkning.

I tillegg kan lengden på kabelen eller røret som skal legges, bestemmes svært nøyaktig. I grunne områder kan rør og kabler ses godt i dataene. Dermed kan vi både støtte legge- og senkeoperasjoner og vi kan gjøre sluttdokumentasjon/innmåling.

VEI OG BANE

Kartlegging gir et meget godt grunnlag for prosjektering av vei og bane. Vi dokumenterer fyllinger og inspiserer bropilarer og andre konstruksjoner. Ved periodiske inspeksjoner kan vi overvåke over tid og avdekke endringer.

Bilde4

MUDRING OG FYLLING

Med en god kartlegging kan design og volumberegning av mudring og fylling gjøres i 3D-modellen. Verifisering kan gjøres til slutt, eller underveis i større prosjekter.

Bilde5

DAM OG VASSDRAG

Vi gjør inspeksjon av demninger og andre konstruksjoner, og overvåker endringer over tid. Vi utarbeider komplette modeller for vannstandsberegninger, volumberegninger, strømningsanalyse, CFD osv.

Bilde6

REGULERINGSPLANER

Kartlegging gir godt grunnlag for å lete etter eller utelukke kulturminner. Områder med groe/ålegress kan avdekkes og avgrenses svært nøyaktig. (Både interessante objekter og type groe kan verifiseres med undervannsdrone.)

MILJØSANERING OG NATURFORVALTNING

Høykvalitets bunndata og gode 3D-modeller kan gi stor nytte i prosjekter innen miljøsanering og naturforvaltning.

ANDRE UNDERVANNSTJENESTER

 • Med vår kompetanse på undervannsoperasjoner, hydroakustikk og programvare tilbyr vi survey-tjenester til f.eks. ROV-operasjoner. Vi kan være om bord eller støtte/overvåke fra kontoret.
 • Etter godt samarbeid gjennom mange år, tilbyr Styvehavn salg/leie av EIVA Navisuite programvare. Som avanserte brukere kan vi følge opp kunder som ønsker å utnytte dette f.eks. til posisjonering av ROV eller maskinstyring ved mudring.
 • Vi kan tilby undersøkelser med innleid bunnpenetrerende ekkolodd (lettseismikk/SBP-Sub-Bottom Profiler) for kartlegging av sedimenter og fjell eller søk etter begravde objekter. Kompleksitet og kapasitet avgjør arbeidsdeling mellom partner/underleverandør og Styvehavn.
 • Vi kan gjennomføre søk etter små objekter eller objekter på større dyp med innleid tauet sidesøkende sonar (SSS-SideScan Sonar).
 • Vi kan søke etter metalliske objekter eller udetonerte eksplosiver (UXO) med innleid, tauet magnetometer
 • I perioder kan vi tilby utleie av vårt Norbit iWBMSh multistråle ekkolodd eller en av våre båter.