Ny forskrift trådt i kraft for bunnkartlegging i sjø!

Loven om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold ble innført i 2017 (Les loven her). Den fastslår at det er ulovlig å samle inn data knyttet til sjøbunnens posisjon hvis disse dataene «…i noen grad kan ha skadefølger for rikets selvstendighet og sikkerhet, eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, hvis informasjonen blir kjent for uvedkommende». Loven inkluderer en strafferamme på opptil ett års fengsel og henviser til en forskrift som gir detaljerte retningslinjer for hvordan loven skal forstås og anvendes.

I mangel på denne forskriften, har usikkerheten vært stor blant aktører som driver med sjøbunnskartlegging, med varierende tolkninger og tilnærminger til loven. Noen har fulgt loven til punkt og prikke og innhentet tillatelse fra Forsvaret for alle aktiviteter, mens andre har oversett den eller vært uvitende om dens eksistens. Andre har igjen valgt en mer pragmatisk tilnærming og søkt tillatelse der det syntes nødvendig.

Den 1. januar 2024 trådte den etterlengtede forskriften i kraft (Se forskriften her). Forskriften om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold klargjør lovens anvendelsesområde og prosedyrer for å innhente tillatelse til bunnkartlegging. De nye retningslinjene spesifiserer at:

• Data fra områder hvor sjøkartet viser at det er mindre enn 30 meter dypt, regnes som ugradert. Kartlegging i disse områdene skal meldes til Kartverket senest to uker før arbeidet starter.

• Data fra områder dypere enn 30 meter betraktes som sikkerhetsgradert konfidensielt. For å kartlegge disse områdene, må det søkes om avgradering fra Forsvaret for en bestemt periode.

 

I Styvehavn har vi raskt tilpasset oss det nye regelverket, og erfaringene så langt er positive. Vi har etablert en god dialog med Kartverket, som administrerer den nye ordningen, og har utviklet effektive interne rutiner. Vi har merket økte ressurser og en raskere saksbehandlingstid, noe vi håper og tror skal ytterligere forbedres når ordningen får «satt seg».

Våre kunder setter pris på vår evne til å håndtere søknader og meldinger på en ordentlig og effektiv måte. Vi bistår også med endringer når nye aktører ønsker tilgang til allerede omsøkte data.

henrik@styvehavn.no2. mai 2024