Dam og vassdrag

Med klimaendringer og økt hyppigere ekstremvær, vil det være behov for gode data til flomberegninger, , erosjonssikring og strømningsanalyser. Våre helhetlige 3D-modeller fra elvebunnskartlegging gir grunnlag for flomsikring, og har potensielt stor samfunnsøkonomisk verdi når arbeidet gjøres i forkant.

Elver er ofte krevende å kartlegge. Mye strøm gjør det utfordrende å manøvrere og samle gode data. Sikkerhetsmessig kan fosser og stryk by på fare for utstyr og personell. Med flere farkoster som utfyller hverandres egenskaper, også ubemannede, kan vi gripe an en problemstilling på forskjellige måter. Alle våre ansatte har kurs i elveredning og er trent i arbeid i krevende forhold.

Vårt ekkoloddsystem er lite og portabelt, og trenger ikke stikke dypt for å gi gode data. Dermed er vi også effektive i grunne områder.