Sjøkabel

Vi støtter ofte prosjekter for sjøkabel, gjerne i flere faser av prosjektet.

For forprosjektering eller klargjøring av anbud, gjør vi gjerne en traséundersøkelse. Det bidrar til detaljoversikt og avdekking av muligheter og hindringer. Bunnforhold, kryssende kabler/ledninger, objekter og terreng blir tilgjengelig i en 3D-modell. Områder aktuelle for ilandføring kartlegges gjerne også med laser inn mot land. Vi kan foreslå traséer og beregne lengder.

Under prosjektering kan vi bistå med løsninger og visualisere hvordan ting vil se ut. God nøyaktighet på lengder kan gi store innsparinger. Mudringsdesign for grøfter kan visualiseres og volum beregnes.

Etter eller under installasjon, kan vi vise detaljer og dokumentere hvordan f.eks. trekkerør, annen beskyttelse eller selve kabelen ligger på sjøbunnen. Sluttdokumentasjon tilrettelegges i 3D-modellen på kontoret i ferdig prosesserte data.