Vann og avløp

I prosjekter som innebærer sjøledninger til vann og avløp, bidrar vi gjerne gjennom hele prosjektet. For forprosjektering eller klargjøring av anbud, gjør vi gjerne en traséundersøkelse. Det bidrar til detaljoversikt og avdekking av muligheter og hindringer. Bunnforhold, kryssende kabler/ledninger, objekter og terreng blir tilgjengelig i en 3D-modell. Områder aktuelle for ilandføring kartlegges gjerne også med laser inn mot land. Vi kan også foreslå traséer og beregne lengder.

Under prosjektering kan vi bistå med løsninger og visualisere hvordan ting vil se ut. God nøyaktighet på lengder kan gi store innsparinger. Mudringsdesign for grøfter kan visualiseres og volum beregnes.

Under anleggs-/og installasjonsfasen er senkestøtte et nyttig bidrag. Med ekkoloddet «ser» vi ledning/lodd under vann og hvor/hvordan det legger seg på bunnen (touch-down). Laserskanneren viser posisjonen på ledningen i overflaten. Med alt dette i samme 3D-modell har senkeleder god situasjonskontroll og alle forutsetninger for å sørge for en optimal senkning av sjøledningen i trasé.

Innmåling av ledningen «som lagt», kan gjøres som avslutning på senkestøtte eller i en egen operasjon når alt ligger som det skal. Sluttdokumentasjon tilrettelegges i 3D-modellen på kontoret i ferdig prosesserte data.