Vei og bane

Kartlegging med multistråle ekkolodd gir et meget godt grunnlag for prosjektering av vei og bane. Som en del av større geotekniske undersøkelser, kan 3D-modeller av sjøbunn/elvebunn være essensielle.

Bruinspeksjoner under vann med multistråle ekkolodd gir gode detaljer og en helhetlig oversikt, som ikke kan oppnås med tradisjonelle metoder som dykking eller ROV alene. Dette kan avdekke erosjon og undergraving av fundamenter og setningsskader, og kan gjøres under forhold med dårlig sikt og vanskelige strømforhold. Ved å inkludere større areal av elvebunn, kan grunnlaget også benyttes til flomberegninger, strømningsanalyser og strakstiltak. Periodiske inspeksjoner vil avdekke endringer over tid. Inspeksjonene kan kompletteres med visuell inspeksjon med undervannsdrone.

Prosjekter innen vei og bane innebærer ofte utfylling i sjø, elv eller vann. Kartlegging i tidlig fase gir prosjekteringsgrunnlag blant annet for å vurdere massestabilitet og mengdeberegning. Fyllingskontroller underveis i arbeidet kan gi store innsparinger og effektivisering, samt god kontroll på stabilitet og eventuell utglidning. Tredjeparts kontroll sikrer til slutt at krav er oppfylt og kan benyttes i videre arbeid og som sluttdokumentasjon.