Sjøbunnskartlegging ny

Styvehavn benytter multistråle ekkolodd som gir heldekkende kartlegging
med spesielt høy oppløsning og presisjon.

Sjøbunnskartlegging med multistråle ekkolodd har stor nytteverdi i mange sammenhenger, for eksempel ved:

 • Kontroll av sikre dybder for båttrafikk og båter til kai.
 • Planlegging, prosjektering og dokumentasjon ved mudring, fylling og andre inngrep i sjø- og elvebunn.
 • Dokumentasjon/overvåkning av masseforflytninger og erosjon.
 • Volum-, flom- og CFD-beregninger for vassdrag, elver og magasiner.
 • Planlegging, legging/senkning og dokumentasjon av sjøkabel- og rørtraseer.
 • Søk etter båtvrak, bilvrak, kulturminner, sjøgress etc…

Våre to norskutviklede Norbit Winghead i77h og Norbit WBMSh Narrow multistråle ekkolodd gir svært god oppløsning og presisjon. Begge systemene har innebygget satellitt- og treghetsnavigasjon (GNSS og INS), og er enkle å ta med seg og mobilisere, også på andre farkoster enn våre egne.

Norbit Winghead i77h benytter 1024 stråler i vifteform på tvers av kjøreretning, og kan gjøre opp til 60 (x1024) målinger per sekund, avhengig av avstand til målepunktet. Med 5 til 210 graders vifte og en unik, krummet form, er de godt egnet til å få med seg grunne områder og konstruksjoner inn mot land. Winghead i77h gir data ned til 400 meters dyp, mens iWBMSh gir data ned til 200 meters dyp under gode forhold.

Under datainnsamling benyttes vanligvis CPOS fra Statens kartverk til å bestemme posisjon med centimeters nøyaktighet. Dette forbedres ytterligere i etterbehandling ved bruk av programvaren Terrapos™. Her får vi også ut rett høyde direkte, alternativt kan vi benytte Kartverkets målinger og modeller for vannstand.

Lydens hastighet i vann varierer med saltholdighet og temperatur. For å sikre presisjon i målingene måles lydhastigheten kontinuerlig med en integrert måler i tillegg til at vi tar profilmålinger i vannvolumet.

Inspeksjon med multistråle ekkolodd skiller seg fra sjøbunnskartlegging ved at det er større krav til oppløsning og presisjon. Målet er ikke nødvendigvis å finne dybder, men å definere store mengder punkter på strukturer og objekter for å se detaljer. System og sensorer med høyeste oppløsning og presisjon benyttes, og prosedyrene for datainnsamling og etterbehandling er optimalisert for formålet.

Ved en slik inspeksjon kan man avdekke:

 • Sår og skader i strukturer.
 • Uregelmessigheter som ikke kan ses av dykker eller videoinspeksjon på grunn av sikt, som for eksempel stolper/pilarer som ikke står på linje, sig/forskyvning av en kaifront etc.
 • Mangel på fuger mellom steinblokker eller blokker ute av posisjon.
 • Deformasjon eller hull i spunt.
 • Små objekter og hindringer for legging av rør og kabler.

Presisjonsmåling kaller vi det når det er behov for spesielt høy oppløsning og presisjon i et lite område for å måle noe svært nøyaktig. Et godt eksempel er skjøtestykker eller bend for rør. Ved å måle inn rør-ende og påkoblingspunkt, kan skjøtestykke eller bend produseres slik at det passer uten tilpasninger. Vi har gjort dette med hell på 20 meters dyp, noe som sparte prosjektet for mye tid til dykking og tilpasninger. Metoden kan også gi store besparelser ved at man trenger mindre byggegrop.

Vi kan kartlegge og tilby en detaljert oversikt over hele havneanlegg eller kun enkelte deler. Dataene kan brukes til blant annet sikre dybder, inspeksjon av infrastruktur og prosjektering i prosjekter. Vi har god erfaring med å støtte havneorganisasjoner med forvaltning av data og 3D-modeller. Produkter kan lages ved behov og data kan formidles til konsulenter og rådgivende ingeniører.

Produktet kan brukes direkte for å bestemme tiltak eller til å få en oversikt og et utgangspunkt for videre undersøkelser, f.eks. med vår egen undervannsdrone.

Bilde2

I en god 3D-modell kan vi avdekke og spore (trace) gamle og nye rør og kabler. Det kan være rør/kabler som ikke er merket i sjøkart eller at kjente rør/kabler, for eksempel fra sjøkart, verifiseres.

I modellen kan vi også planlegge en optimal trasé for å unngå skade på kabel eller rør, eller unngå ubehagelige overraskelser under legging/senkning. I tillegg kan lengden på kabelen eller røret som skal legges, bestemmes svært nøyaktig.

I de fleste tilfeller kan rør og kabler ses godt i dataene. Dermed kan vi både støtte legge- og senkeoperasjoner se Andre undervannstjenester og vi kan gjøre sluttdokumentasjon/innmåling.

Med en god kartlegging kan design og volumberegning av mudring og fylling gjøres i 3D-modellen. Verifisering kan gjøres til slutt, eller underveis i større prosjekter.

Bilde4

Styvehavn har gode erfaringer med kartlegging i kraftverk, både oppstrøms og nedstrøms. Fra en god 3D-modell kan man for eksempel se tilstand på luker, terskler og fangdammer og avdekke hindringer i form av tømmer, steiner, skrot mm.

Ved inspeksjon av demninger og andre konstruksjoner, kan endringer overvåkes over tid.

Vi utarbeider komplette modeller for vannstandsberegninger, volumberegninger, strømningsanalyse, CFD osv.

Kraftverk-dam-vassdrag

Går grunt
Optimist, vanskelig tilgjengelige områder
Kurs, samarbeid sikring

Kartlegging gir et meget godt grunnlag for prosjektering av vei og bane. Som en del av større geotekniske undersøkelser, kan 3D-modeller av sjøbunn/elvebunn være essensielle. Vi dokumenterer fyllinger og inspiserer bropilarer og andre konstruksjoner. Ved periodiske inspeksjoner kan vi overvåke over tid og avdekke endringer.

eee

I tillegg til å være nyttig i forbindelse med prosjektering og geotekniske undersøkelser, gir kartlegging et godt grunnlag for å lete etter eller utelukke kulturminner. Styvehavn har et godt samarbeid med Norsk Maritimt Museum, som gjerne får tilgang til og bruker våre 3D-modeller i sine undersøkelser.

Områder med groe/ålegress kan avdekkes og avgrenses svært nøyaktig. Både interessante objekter og type groe kan verifiseres med vår undervannsdrone.

Båter

Styvehavn har tre farkoster som brukes til sjøbunnskartlegging og inspeksjon.

«Målestråle» er en 23 fots hurtiggående arbeidsbåt med hjemmehavn i Fredrikstad. På sjøen dekker vi fra svenskegrensa til Sørlandskysten, inkludert Indre Oslofjord. Målestråle kan også fraktes på henger eller lasteplan.

manestraale 802x600

«Ekko» er en 17 fots overbygget plastbåt som fraktes på båthenger. Den egner seg i skjermet farvann, elver og innsjøer og kan enkelt sjøsettes på en rampe eller en strand.

ekko 800x600

«Optimist» er vår egenutviklede minibåt/USV. Den har elektrisk fremdrift og kan enkelt sjøsettes av to personer. Den kan opereres fjernstyrt eller bemannet med én person, eventuelt i en kombinasjon med bemanning og fjernstyring. «Optimist» har vist seg nyttig både på stille vann og i forholdsvis strie elver.

Vårt utstyr er mobilt, og kan ved behov pakkes for transport og mobiliseres på en hvilken som helst passende båt for anledningen. Vi finner de gode løsningene i utfordrende prosjekter.

Spørsmål?

Styvehavn gjør kartlegging med multistråle ekkolodd, som gir heldekkende datasett med et stort antall målepunkter og god presisjon.