Sjøbunnskartlegging og inspeksjon

Vi gjør kartlegging med multistråle ekkolodd, som gir heldekkende datasett med et stort antall målepunkter og god presisjon.

Situasjoner hvor sjøbunnskartlegging kan gi stor verdi er:

 • For mudring, fylling og andre inngrep som med fordel kan benytte høyoppløste dybder til prosjektering
 • Sikker dybde for båttrafikk og båter til kai. (Styvehavn er ikke godkjent for leveranser til sjøkartverket. Våre data vil derfor ikke nødvendigvis kunne brukes til oppdatering av offisielle sjøkart og havnekart.)
 • Damanlegg, elver og vassdrag for beregninger av vannvolum, flomberegninger etc.
 • Traséer for rør og kabler

Vi benytter oss av Norbit iWBMS multistråle ekkolodd i vårt arbeid med sjøbunnskartlegging. Dette er et moderne, høyteknologisk system med svært god oppløsning og presisjon. Dette bidrar til å gi oss detaljert data som kommer våre kunder til gode. Systemet er integrert med tett koblet GNSS og INS (satellitt- og treghetsnavigasjon) og er enkelt å ta med seg og mobilisere på flere ulike båter.

Det kartlegges med 512 stråler i vifteform med en målefrekvens opp mot 60hz, avhengig av avstand til målepunktet. Med 5 til 210 graders vifte er det godt egnet til å få med seg grunne områder og konstruksjoner inn mot land. Systemet gir meget gode data ned til cirka hundre meters dyp og kan kartlegges ned til 200 meter under optimale forhold.

Vi benytter CPOS fra Statens kartverk til å bestemme posisjon med centimeters nøyaktighet. Lydens hastighet i vann varierer med saltholdighet og temperatur. For å sikre presisjon i målingene måles lydhastigheten kontinuerlig med en integrert måler i tillegg til at vi tar profilmålinger på vannvolumet. Rett høyde på dataene finner vi gjennom GPS-høyde eller via Kartverkets målinger og modeller for vannstand.

tech

Datainnsamling og etterbehandling gjøres i Eiva Kuda, markedsledende programvare for subsea survey på norsk sokkel. Etterbehandling inneholder grovt sett følgende steg:

 • Gjennomgang av sensordata (navigasjon, hiv, rull, stamp, kompasskurs, lydhastighet)
 • Innhenting av målt vannstand eller transformasjon av GPS-høyde
 • Fjerning av støy og av andre årsaker ikke godkjente målepunkter
 • Etablering av 3D-modell
topo

Vi tilbyr alltid våre kunder en komplett 3D-modell av dataene, levert med en gratis viser, Navimodel Viewer. Her kan kunden selv navigere rundt i modellen og ta mål med mer. Dette gir en en unik oversikt og er til stor nytte for brukeren.

I tillegg tilrettelegger vi tradisjonelle kartprodukter som kotekart (høydekurver), profiler, batymetrikart, punktskyer og digitale terrengmodeller.

Et biprodukt fra kartlegging med multistråle ekkolodd er intensitetsdata (backscatter). I tillegg til avstand måles intensiteten i lydbølgene som reflekteres. Dette gjør at man kan «se» relativ hardhet og påvise områder eller objekter med forskjellig akustisk tilbakespredning. Her vil man kunne avdekke rør, kabler og andre objekter som ligger på havbunnen selv om de ikke skiller seg ut i dybdedataene.

Inspeksjon med multistråle ekkolodd skiller seg fra sjøbunnskartlegging ved at det er større krav til oppløsning og presisjon. Målet er ikke nødvendigvis å finne dybder, men å definere store mengder punkter på strukturer og objekter for å se detaljer. System og sensorer med høyeste oppløsning og presisjon benyttes, og prosedyrene for datainnsamling og etterbehandling er optimalisert for formålet.

Ved en slik inspeksjon kan man avdekke:

 • Sår og skader i strukturer.
 • Uregelmessigheter som ikke kan ses av dykker eller videoinspeksjon på grunn av sikt, som for eksempel stolper/pilarer som ikke står på linje, sig/forskyvning av en kaifront etc.
 • Erosjon, eller utgraving på grunn av propellstrøm fra båter.
 • Mangel på fuger mellom steinblokker eller blokker ute av posisjon.
 • Deformasjon eller hull i spunt.

Produktet kan brukes direkte for å bestemme tiltak eller til å få en oversikt og et utgangspunkt for videre undersøkelser for eksempel med ROV eller dykker.

3D-modell levert med gratis leser er en vesentlig komponent i denne tjenesten. Her kan man ta mål, endre hvordan punktskyer vises, slå punktskyer og objekter av og på, bytte mellom historiske data med mer. For kunder som ønsker mer funksjonalitet tilbyr vi en betalt versjon kalt Navimodel Analyser. Denne kommer med mer funksjonalitet enn gratisversjonen.

Som en nyttig tilleggstjeneste ved slike inspeksjoner tilbyr vi å samle laserdata over vann. Vi benytter Norbit iLidar som kan integreres i deres multistrålesystemer. Med den skannes alt over vann innenfor 100 meter. Dataene etterbehandles og gjøres tilgjengelig i 3D-modellen. Dette gir gir en fantastisk oversikt og gjenkjennelseseffekt i datasettet. Det kan også tas mål i disse dataene, selv om dette ikke er primærmålet. Laseren samler også intensitetsdata som gir en ekstra dimensjon i datasettet.

Vår Blueye Pioneer undervannsdrone er stabil og enkel å operere og gir meget gode videoopptak i full HD. Den har kraftige LED-lys, tåler 150 meters dyp og kan forflytte seg i opptil 3 knop. Med sin lave vekt på 9 kilo og innovative styringssystem kan den enkelt fraktes og opereres av en person.

Den er anskaffet for å kunne se på, og verifisere ting vi ser i dataene fra kartlegging, men kan i tillegg være nyttig i andre settinger som:

 • Inspisere propeller og skrog for økt sikkerhet og effektivitet innen shipping.
 • Redusere tid på kostbart dykkerarbeid ved inspeksjon og verifisering/dokumentasjon innen bygg og anlegg.
 • Dokumentere og overvåke miljø som eksempelvis forsøpling i havner.
 • Assistere under komplekse ROV-, dykker- og undervannsoperasjoner for å gi bedre oversikt.

Blueye Pioneer kan posisjoneres med akustisk undervanns posisjoneringssystem. Det kan benyttes der og da til å se hvor vi er, men dykket og videobildet kan også vises online eller kjøres i replay i en 3D-modell.

Med vår kompetanse innen survey og undervannsoperasjoner kan vi tilby såkalt survey-støtte under undervannsoperasjoner. Det gjøres ved at vi integrerer navigasjonssystemer, posisjoneringssystemer og andre sensorer i Eiva Kuda (Navipac, Naviscan, Navimodel) og tilbyr integrert navigasjon, overvåkning og logging av operasjonen.

Typiske operasjoner hvor dette er aktuelt er:

 • Posisjonering, navigasjon og dokumentasjon ved arbeid ved eller legging av rør og kabel.
 • Posisjonering, navigasjon og dokumentasjon under ROV- og dykkerarbeid.

Vi tilbyr arbeid og prosjektering i geodata. Det kan være offisielle data, kundens data eller data vi har samlet inn selv. Typiske arbeid vi kan bidra i er:

Planlegging av kabel- og rørtraséer. I en god 3D-modell kan vi planlegge en optimal trasé for å unngå skade på kabel eller rør, eller unngå ubehagelige overraskelser under legging. I tillegg kan lengden på kabelen eller røret som skal legges, bestemmes svært nøyaktig.

Design og volumberegninger i forbindelse med mudring og tildekking/dumping. Mudrings-/fyllingsdesign kan vises i 3D-modell med resultat før og etter.

Forvaltning, vedlikehold og oppdatering av 3D-modell. For større havneeiere (Borg Havn og Oslo Havn) har vi hatt suksess med å vedlikeholde/forvalte 3D-modellene vi har levert. Nye data legges inn fortløpende og modellen deles i skyen. Kunden kan enkelt bestille produkter ut fra 3D-modellen.

Vi tilbyr også andre undersøkelser under vann der våre vanlige tjenester ikke er dekkende. Eksempler på dette er:

Grunnundersøkelser med bunnpenetrerende ekkolodd (SBP -Sub-Bottom Profiler). SBP fungerer som et vanlig ekkolodd, men med avansert signalbehandling og høy effekt penetrerer det myke masser og reflekteres i underliggende lag/objekter. Det kan benyttes til å finne dybde i myke masser til fjell, eller til å finne objekter i myke masser.

Avdekke objekter på sjøbunn eller i vannvolumet med sidesøkende sonar. Sidesøkende sonar taues nær bunnen og skanner til siden for å se objekter som skiller seg ut. Den kan også benyttes til søk og redning eller søk etter antatt omkomne personer.

Avdekke objekter under sjøbunn med bunnpenetrerende ekkolodd og/eller magnetometer. Magnetometer taues etter båten for å få det nær bunnen og vekk fra metalliske gjenstander.

Båter

Styvehavn har to båter som brukes til sjøbunnskartlegging og inspeksjon. Dersom det er hensiktsmessig, pakkes utstyret for transport og mobiliseres på en hvilken som helst passende båt for anledningen.

Artboard2

Målestråle: «Målestråle» er en syv meters hurtiggående arbeidsbåt med hjemmehavn i Fredrikstad. På sjøen dekker vi fra Indre Oslofjord til Sørlandskysten og Bohuslenkysten. Målestråle kan også fraktes på henger eller lasteplan.

echo

Echo: «Echo» er en 17 fots overbygget plastbåt som fraktes på båthenger. Den egner seg i skjermet farvann, elver og innsjøer og kan enkelt sjøsettes på en rampe eller en strand.
Vi er ikke avhengig av å benytte våre båter spesifikt i prosjekter.