Sjøbunnskartlegging

Styvehavn gjør kartlegging med multistråle ekkolodd, som gir heldekkende datasett med et stort antall målepunkter og god presisjon.

Sjøbunnskartlegging med multistråle ekkolodd har stor nytteverdi i mange sammenhenger, for eksempel ved:

 • Kontroll av sikre dybder for båttrafikk og båter til kai.
 • Planlegging, prosjektering og dokumentasjon ved mudring, fylling og andre inngrep i sjø- og elvebunn.
 • Dokumentasjon/overvåkning av masseforflytninger og erosjon.
 • Volum-, flom- og CFD-beregninger for vassdrag, elver og magasiner.
 • Planlegging, legging/senkning og dokumentasjon av sjøkabel- og rørtraseer.
 • Søk etter båtvrak, bilvrak, kulturminner, sjøgress etc…

Våre to norskutviklede Norbit Winghead i77h og Norbit WBMSh Narrow multistråle ekkolodd gir svært god oppløsning og presisjon. Begge systemene har innebygget satellitt- og treghetsnavigasjon (GNSS og INS), og er enklere å ta med seg og mobilisere, også på andre farkoster enn våre egne.

Det nyeste systemet benytter 1024 stråler i vifteform på tvers av kjøreretning, og kan gjøre opp til 60 (x1024) målinger per sekund, avhengig av avstand til målepunktet. Med 5 til 210 graders vifte og en unik, krummet form, er de godt egnet til å få med seg grunne områder og konstruksjoner inn mot land. Winghead i77h-systemet gir data ned til 400 meters dyp, mens iWBMSh gir data ned til 200 meters dyp under gode forhold.

Vi benytter vanligvis CPOS fra Statens kartverk til å bestemme posisjon med centimeters nøyaktighet. Ved enda større krav til nøyaktighet, eller ved dårlig CPOS- eller internettdekning, kan posisjonsdata etterbehandles med Terrapos. Rett høyde på dataene finner vi gjennom GPS-høyde eller via Kartverkets målinger og modeller for vannstand. Lydens hastighet i vann varierer med saltholdighet og temperatur. For å sikre presisjon i målingene måles lydhastigheten kontinuerlig med en integrert måler i tillegg til at vi tar profilmålinger i vannvolumet.

tech

Datainnsamling og etterbehandling gjøres i Eiva Kuda, en kraftig programvarepakke utviklet gjennom 20 år, fortsatt i rivende utvikling.

Etterbehandling inneholder grovt sett følgende steg:

 • Gjennomgang av sensordata (posisjonering, lydhastighet etc.)
 • Etablere høydereferanse (NN2000/Sjøkartnull) gjennom målt vannstand eller GPS-høyde
 • Etablering av 3D-modell
 • Fjerning av støy og av andre årsaker ikke godkjente målepunkter
 • Analyse og/eller produksjon av produkter
topo

Som standard leveranse tilbyr vi våre kunder en komplett 3D-modell fra kartleggingen, levert med en gratis viser, Navimodel Viewer. Her kan kunden selv navigere rundt i modellen og studere den i detalj. 3D-modellen gir unik, visuell tilgang til måledata. Kunder som har fått dette én gang vil aldri tilbake til kun tradisjonelle 2D-kart. Programvare for mer avansert bruk av 3D-modell kan kjøpes gjennom oss. I tillegg tilrettelegger vi tradisjonelle kartprodukter som kotekart (høydekurver), profiler, batymetrikart, punktskyer og digitale terrengmodeller.

Ekkoloddsystemet kan også måle intensiteten (backscatter) i lydbølgene som reflekteres. Dette gjør at man kan «se» relativ hardhet og påvise områder eller objekter som reflekterer lydbølgene forskjellig fra området rundt. Her vil man kunne avdekke rør, kabler og andre objekter som ligger på havbunnen selv om de ikke skiller seg ut i dybdedataene.

Som en nyttig tilleggstjeneste ved sjøbunnskartlegging tilbyr vi å samle laserdata over vann. Med en integrert Velodyne Lidar skannes alt over vann innenfor 100 meter. Dataene etterbehandles og gjøres tilgjengelig i 3D-modellen. Dette gir en fantastisk oversikt og gjenkjennelseseffekt i datasettet. Det kan også tas mål i disse dataene som f.eks. høyden på en bryggekant. Laseren samler også intensitetsdata som gir en ekstra dimensjon i datasettet.

Inspeksjon med multistråle ekkolodd skiller seg fra sjøbunnskartlegging ved at det er større krav til oppløsning og presisjon. Målet er ikke nødvendigvis å finne dybder, men å definere store mengder punkter på strukturer og objekter for å se detaljer. System og sensorer med høyeste oppløsning og presisjon benyttes, og prosedyrene for datainnsamling og etterbehandling er optimalisert for formålet.

Ved en slik inspeksjon kan man avdekke:

 • Sår og skader i strukturer.
 • Uregelmessigheter som ikke kan ses av dykker eller videoinspeksjon på grunn av sikt, som for eksempel stolper/pilarer som ikke står på linje, sig/forskyvning av en kaifront etc.
 • Erosjon, eller utgraving på grunn av propellstrøm fra båter.
 • Mangel på fuger mellom steinblokker eller blokker ute av posisjon.
 • Deformasjon eller hull i spunt.
0614 800x515

Produktet kan brukes direkte for å bestemme tiltak eller til å få en oversikt og et utgangspunkt for videre undersøkelser, f.eks. med vår egen undervannsdrone.

Vi kan kartlegge og tilby en detaljert oversikt over hele havneanlegg eller kun enkelte deler. Dataene kan brukes til blant annet sikre dybder, inspeksjon av infrastruktur og prosjektering i prosjekter. Vi har god erfaring med å støtte havneorganisasjoner med forvaltning av data og 3D-modeller. Produkter kan lages ved behov og data kan formidles til konsulenter og rådgivende ingeniører.

I en god 3D-modell kan vi planlegge en optimal trasé for å unngå skade på kabel eller rør, eller unngå ubehagelige overraskelser under legging/senkning.

I tillegg kan lengden på kabelen eller røret som skal legges, bestemmes svært nøyaktig. I grunne områder kan rør og kabler ses godt i dataene. Dermed kan vi både støtte legge- og senkeoperasjoner og vi kan gjøre sluttdokumentasjon/innmåling.

Med en god kartlegging kan design og volumberegning av mudring og fylling gjøres i 3D-modellen. Verifisering kan gjøres til slutt, eller underveis i større prosjekter.

20210430-Mudring_volum

Vi gjør inspeksjon av demninger og andre konstruksjoner, og overvåker endringer over tid. Vi utarbeider komplette modeller for vannstandsberegninger, volumberegninger, strømningsanalyse, CFD osv.

20210430-kraft

Kartlegging gir et meget godt grunnlag for prosjektering av vei og bane. Vi dokumenterer fyllinger og inspiserer bropilarer og andre konstruksjoner. Ved periodiske inspeksjoner kan vi overvåke over tid og avdekke endringer.

Kartlegging gir godt grunnlag for å lete etter eller utelukke kulturminner. Områder med groe/ålegress kan avdekkes og avgrenses svært nøyaktig. (Både interessante objekter og type groe kan verifiseres med undervannsdrone.)

Drone 800x453

Høykvalitets bunndata og gode 3D-modeller kan gi stor nytte i prosjekter innen miljøsanering og naturforvaltning.

 • Med vår kompetanse på undervannsoperasjoner, hydroakustikk og programvare tilbyr vi survey-tjenester til f.eks. ROV-operasjoner. Vi kan være om bord eller støtte/overvåke fra kontoret.
 • Etter godt samarbeid gjennom mange år, tilbyr Styvehavn salg/leie av EIVA Navisuite programvare. Som avanserte brukere kan vi følge opp kunder som ønsker å utnytte dette f.eks. til posisjonering av ROV eller maskinstyring ved mudring.
eiva
 • Vi kan tilby undersøkelser med innleid bunnpenetrerende ekkolodd (lettseismikk/SBP-Sub-Bottom Profiler) for kartlegging av sedimenter og fjell eller søk etter begravde objekter. Kompleksitet og kapasitet avgjør arbeidsdeling mellom partner/underleverandør og Styvehavn.
 • Vi kan gjennomføre søk etter små objekter eller objekter på større dyp med innleid tauet sidesøkende sonar (SSS-SideScan Sonar).
 • Vi kan søke etter metalliske objekter eller udetonerte eksplosiver (UXO) med innleid, tauet magnetometer
 • I perioder kan vi tilby utleie av vårt Norbit iWBMSh multistråle ekkolodd eller en av våre båter.

Båter

Styvehavn har to båter som brukes til sjøbunnskartlegging og inspeksjon.

«Målestråle» er en 23 fots hurtiggående arbeidsbåt med hjemmehavn i Fredrikstad. På sjøen dekker vi fra svenskegrensa til Sørlandskysten, inkludert Indre Oslofjord. Målestråle kan også fraktes på henger eller lasteplan.

manestraale 802x600

«Ekko» er en 17 fots overbygget plastbåt som fraktes på båthenger. Den egner seg i skjermet farvann, elver og innsjøer og kan enkelt sjøsettes på en rampe eller en strand.

ekko 800x600

Vårt utstyr er mobilt, og kan ved behov pakkes for transport og mobiliseres på en hvilken som helst passende båt for anledningen. For utfordrende prosjekter finner vi de gode løsningene:

 • Med el-motor kan vi kjøre på små vann med restriksjoner mot motorisert ferdsel
 • I områder med vanskelig tilgang kan vi benytte båt som kan bæres av to personer
 • Ved fare for personskade kan vi fjernstyre båt og datainnsamling fra land

Spørsmål?

Styvehavn gjør kartlegging med multistråle ekkolodd, som gir heldekkende datasett med et stort antall målepunkter og god presisjon.