Sjøbunnskartlegging

Styvehavn benytter multistråle ekkolodd som gir heldekkende kartlegging med spesielt høy oppløsning og presisjon.

Sjøbunnskartlegging med multistråle ekkolodd har stor nytteverdi i mange sammenhenger, for eksempel ved:

 • Traséundersøkelser, prosjektering, installasjon og dokumentasjon av sjøledning og sjøkabel.
 • Magasinkartlegging for beregning av volum og kapasiteter.
 • Elvebunnskartlegging ifm flomsikring, flomberegninger, erosjonsskader og strømningsanalyser.
 • Kontroll av sikre dybder for båttrafikk og båter til kai.
 • Planlegging, prosjektering og dokumentasjon ved mudring, fylling og andre inngrep i sjø-, vann og elvebunn.
 • Dokumentasjon/overvåkning av masseforflytninger og erosjon.
 • Søk etter kulturminner, sjøgress, båtvrak, bilvrak og andre objekter.

Norskutviklede Norbit Winghead i77h multistråle ekkolodd gir svært god oppløsning og presisjon. Systemet har innebygget satellitt- og treghetsnavigasjon (GNSS og INS), og er enkelt å ta med og mobilisere, også på andre farkoster enn Styvehavn sine egne.

Norbit Winghead i77h benytter 1024 stråler i vifteform på tvers av kjøreretning, og kan gjøre opp til 60 (x1024) målinger per sekund, avhengig av avstand til målepunktet. Med 5 til 210 graders vifte og en unik, krummet form, er det godt egnet til å få med grunne områder og konstruksjoner inn mot land. Winghead i77h gir, under ideelle forhold, data ned til 400 meters dyp.

Under datainnsamling benyttes vanligvis CPOS fra Statens kartverk til å bestemme posisjon med centimeters nøyaktighet. Dette forbedres ytterligere ved prosessering av posisjonsdata i ettertid. Det gir veldig god vertikal nøyaktighet og datasettet refereres direkte til NN2000 eller Sjøkartnull. Lydens hastighet i vann varierer med saltholdighet og temperatur. For å sikre presisjon i målingene måles lydhastigheten kontinuerlig med en integrert måler i tillegg til at det gjøres profilmålinger i vannvolumet.

tech

Datainnsamling og etterbehandling gjøres i EIVA Kuda™, en kraftig programvarepakke utviklet gjennom 20 år, fortsatt i rivende utvikling.

Etterbehandling inneholder grovt sett følgende steg:

 • Etterprosessering av posisjoneringsdata
 • Gjennomgang av sensordata (posisjonering, lydhastighet etc.)
 • Etablering av 3D-modell
 • Fjerning av støy og av andre årsaker ikke godkjente målepunkter
 • Analyse og/eller produksjon av datasett og produkter
topo

Som standard leveranse tilbys våre kunder en komplett 3D-modell fra kartleggingen, levert med en gratis viser, Navimodel Viewer. Her kan kunden selv navigere rundt i modellen og studere den i detalj. 3D-modellen gir unik, visuell tilgang til måledata. Kunder som har fått dette én gang vil aldri tilbake til kun tradisjonelle 2D-kart. Programvare for mer avansert bruk av 3D-modell kan kjøpes gjennom oss. I tillegg tilrettelegger vi tradisjonelle kartprodukter som kotekart (høydekurver), profiler, batymetrikart, punktskyer og digitale terrengmodeller.

Ekkoloddsystemet kan også måle intensiteten (backscatter) i lydbølgene som reflekteres. Dermed kan man «se» forskjeller i hardhet på sjøbunnen og påvise områder eller objekter som reflekterer lydbølgene forskjellig fra området rundt. Rør, kabler og andre objekter som ligger på havbunnen vil kunne avdekkes selv om de ikke skiller seg ut i dybdedataene.

Laserdata over vann tilbys som en nyttig tilleggstjeneste ved sjøbunnskartlegging. Med en integrert Velodyne Lidar skannes alt over vann innenfor 100 meter. Dataene etterbehandles og gjøres tilgjengelig i 3D-modellen. En komplett modell over og under vann gir en unik oversikt og gjenkjennelseseffekt i datasettet. Det kan også tas mål i disse dataene som f.eks. høyden på en bryggekant. Laseren samler også intensitetsdata som gir en ekstra dimensjon i datasettet.

Spørsmål?

Styvehavn gjør kartlegging med multistråle ekkolodd, som gir heldekkende datasett med et stort antall målepunkter og god presisjon.